Općina Zažablje
Prijava
Korisnik: Public

Općina Zažablje

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0232

Jedinstvena oznaka subjekta:

0232

Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Zažablje

OIB subjekta NIPP-a:

26161046845

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Mlinište 24
20353 Mlinište
opcina.zazablje@du.t-com.hr
020/696 -652
www.opcina_zazablje.hr

Stana Perleta
opcina.zazablje@du.t-com.hr
099 4716066

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 100/04),
Neretvanski glasnik br:03/07.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Zažablje je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Općina Zažablje je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0752 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Zažablje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

14-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a