Općina Vratišinec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Vratišinec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0233

Jedinstvena oznaka subjekta:

0233

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Vratišinec

OIB subjekta NIPP-a:

01951413656

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dr. Vinka Žganca 2
40316 Vratišinec
opcinavratisinec@gmail.com
040/866-966, 0992866966
www.vratisinec.hr

Mihael Grbavec
opcinavratisinec@gmail.com
0996059596


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Službeni glasnik Međimurske županije br. 14/04, 10/12.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Vratišinec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Međimurskoj županiji. Općina Vratišinec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0753 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Vratišinec
0754 - Nerazvrstane ceste Općine Vratišinec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

14-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a