Općina Stupnik
Prijava
Korisnik: Public

Općina Stupnik


XMLPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=245

Jedinstvena oznaka subjekta:

0237

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Stupnik

OIB subjekta NIPP-a:

90374778256

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Gornjostupnička 33
10255 Gornji Stupnik
opcina-stupnik@stupnik.hr
01/6589-300
www.stupnik.hr

Koraljka Bjedov
koraljka@stupnik.hr
01 6593-987

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Stupnik je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Stupnik je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0771 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Stupnik
0772 - Evidencija nerazvrstanih cesta Općine Stupnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-09-2020


Napomena: