Općina Stupnik
Prijava
Korisnik: Public

Općina Stupnik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0237

Jedinstvena oznaka subjekta:

0237

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Stupnik

OIB subjekta NIPP-a:

90374778256

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Gornjostupnička 33
10255 Gornji Stupnik
opcina-stupnik@stupnik.hr
01/6589-300
http://www.stupnik.hr/

Koraljka Bjedov
koraljka@stupnik.hr
01 6593-987

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Općina Stupnik je utvrđena kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Zagrebačke županije.

Općina Stupnik obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe stanovnika općine, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.
Površina Općine Stupnik je 24,87 km2 s ukupno 3.714 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine. Općina Stupnik u svom sastavu ima ukupno tri naselja: Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0771 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Stupnik
0772 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Općina Stupnik
1121 - Urbanistički planovi uređenja općina - Općina Stupnik
1122 - Registar komunalne infrastrukture - Općina Stupnik
1171 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Stupnik - WMS
1172 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste - Općina Stupnik - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a