Općina Petrijanec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Petrijanec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0242

Jedinstvena oznaka subjekta:

0242

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Petrijanec

OIB subjekta NIPP-a:

59042118698

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vladimira Nazora 157,
42206 Petrijanec,
opcina@petrijanec.hr,
042/714-220
042/714-391
www.petrijanec.hr

Željko Posavec načelnik,
047/714-220

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Prostorni plan uređenja Općine Petrijanec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 18/07, 41/12).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Petrijanec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Petrijanec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0819 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Petrijanec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a