Općina Sveti Ilija
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sveti Ilija

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0243

Jedinstvena oznaka subjekta:

0243

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Ilija

OIB subjekta NIPP-a:

10443118219

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Josipa Godrijana 2, 42 214 Sveti Ilija
opcina.sveti.ilija@gmail.com
042/734 551,
042/440 665,
www.opcina-sveti-ilija.hr
Marin Bosilj,
098 284 195,

Ivan Kuharić i Ivana Košćak,
opcina.sveti.ilija@gmail.com
091 441 4452,
091 441 4451

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sveti Ilija je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Općina Sveti Ilija je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0825 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sveti Ilija

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a