Općina Brdovec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Brdovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0245

Jedinstvena oznaka subjekta:

0245

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Brdovec

OIB subjekta NIPP-a:

14722979018

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg dr. Franje Tuđmana 1, Brdovec
10291 Prigorje Brdovečko
brdovec@brdovec.hr
01/ 33 10 350
www.brdovec.hr

Predrag Franješević, dipl. ing.arh.
urbanizam@brdovec.hr
Upravni odjel za opće, pravne, komunalne i društvene poslove
01/3315 - 888

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Brdovec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Brdovec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0834 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Brdovec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a