Grad Zlatar
Prijava
Korisnik: Public

Grad Zlatar

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0246

Jedinstvena oznaka subjekta:

0246

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Zlatar

OIB subjekta NIPP-a:

36370939278

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Park hrvatske mladeži 2
49250 Zlatar
grad@zlatar.hr
049/644-627,
www.zlatar.hr

Tihana Mendek
grad@zlatar.hr
091 4050 040

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Zlatar je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Grad Zlatar je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0835 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Zlatar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

05-10-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a