Općina Tinjan
Prijava
Korisnik: Public

Općina Tinjan

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0255

Jedinstvena oznaka subjekta:

0255

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Tinjan

OIB subjekta NIPP-a:

44827511522

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Tinjan 2,
52444 Tinjan,
opcina@tinjan.hr
052/626-090, 052/496-285
https://tinjan.hr

Jasmina Cvitan Lakača
jasmina@tinjan.hr
mob: +385 91 572 2438

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službene novine Grada Pazina (broj 08/04),
Službene novine Općine Tinjan (broj 9/11, 01/16, 9/20 - pročišćeni tekst 10/2020).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Tinjan je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Istarskoj županiji. Općina Tinjan je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0909 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Tinjan

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-11-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a