Općina Malinska - Dubašnica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Malinska - Dubašnica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0265

Jedinstvena oznaka subjekta:

0265

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Malinska - Dubašnica

OIB subjekta NIPP-a:

36462926568

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Lina Bolmarčića 22,
51511 Malinska
info@malinska.hr
+385 (0) 51 750 500
https://www.malinska.hr/

Bernard Cvelić
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
procelnik@malinska.hr
+385 (0) 51 750 513

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Malinska – Dubašnica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Malinska – Dubašnica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0944 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Malinska-Dubašnica
0945 - Nerazvrstane ceste Općine Malinska-Dubašnica
0946 - Registar komunalne infrastrukture - javne zelene površine - Općina Malinska-Dubašnica
0947 - Registar komunalne infrastrukture- javna rasvjeta - Općina Malinska-Dubašnica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-01-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a