Grad Ilok
Prijava
Korisnik: Public

Grad Ilok

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0269

Jedinstvena oznaka subjekta:

0269

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Ilok

OIB subjekta NIPP-a:

83038408398

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok
grad.ilok@ilok.hr
(0)32/592-950;
(0)32/592-966
https://www.ilok.hr/

Marija Tomašić,
marija.tomasic@ilok.hr
(0)32/592-960
+385 (0)91 6211 765

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).

Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Ilok je formiran kao jedinica lokalne samouprave na području Vukovarsko - srijemske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Grad Ilok u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Područje Grada Iloka prostire se na površini od 135 km² i obuhvaća četiri naselja: Ilok, Bapska, Šarengrad i Mohovo.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0994 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Ilok
0995 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ilok
0996 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Iloka
0997 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Ilok
0998 - Registar poljoprivrednih zemljišta - Grad Ilok
1078 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Ilok - WMS
1080 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Iloka - WMS
1081 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Ilok - WMS
1082 - Registar poljoprivrednih zemljišta - Grad Ilok - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-04-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a