Grad Velika Gorica
Prijava
Korisnik: Public

Grad Velika Gorica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0272

Jedinstvena oznaka subjekta:

0272

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Velika Gorica

OIB subjekta NIPP-a:

75834963344

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kralja Tomislava 34,
10410 Velika Gorica
ured.gradonacelnika@gorica.hr
01 6269-900
http://www.gorica.hr/

Petar Karačić, dipl. ing. geod.
petar.karacic@gorica.hr
01 6269-902

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) .,


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Velika Gorica je formiran kao jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Grad Velika Gorica u okviru samoupravnog djelokruga obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na gradskom području, održavanje javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Područje Grada Velike Gorice prostire se na površini od 328,66 km2 i obuhvaća 58 naselja.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1016 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Velika Gorica
1017 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica
1018 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica
1019 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Velike Gorice
1020 - Registar komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice
1021 - Registar poljoprivrednih zemljišta - Grad Velika Gorica
1218 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Velika Gorica - WMS
1219 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Velika Gorica - WMS
1220 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Velike Gorice - WMS
1221 - Registar komunalne infrastrukture Grada Velike Gorice - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-05-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a