Grad Omiš
Prijava
Korisnik: Public

Grad Omiš

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0276

Jedinstvena oznaka subjekta:

0276

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Omiš

OIB subjekta NIPP-a:

49299622160

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Kralja Tomislava 5/I.
21 310 OMIŠ,
grad@omis.hr,
gradonacelnik@omis.hr,
021/755 500, 021/862 059,
http://www.omis.hr/

Stipe Žuljević Mikas,
stipe.zuljevic-mikas@omis.hr ,
Upravni odjel za KSD i UP i zaštitu okoliša,
021/755 197

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) .


Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad Omiš je utvrđena kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Splitsko-dalmatinske županije.

Grad Omiš obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima, i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.
Površina Grada Omiša je 266,2 km2 (26.620 ha) te se sastoji od 31 naselja s ukupno 14.936 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1052 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Omiš
1053 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Omiš
1054 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Grada Omiša
1055 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Omiš
1156 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Omiš - WMS
1157 - Registar komunalne infrastrukture - nerazvrstane ceste Grada Omiša - WMS
1158 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Omiš - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

30-06-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a