Općina Velika Kopanica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Velika Kopanica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0278

Jedinstvena oznaka subjekta:

0278

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Velika Kopanica

OIB subjekta NIPP-a:

75466648116

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vladimira Nazora 1,
35221 Velika Kopanica
opcina.velika.kopanica@gmail.com
035/477-465
https://www.velikakopanica.hr/

Željko Butorac
opcina.velika.kopanica@gmail.com
Jedinstveni upravni odjel
035/477-465Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Velika Kopanica je formirana kao jedinica lokalne samouprave na području Brodsko-posavske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Obuhvaća naselja: Velika Kopanica, Beravci, Divoševci, Kupina i Mala Kopanica.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Općinu Velika Kopanica nastanjuje 3.308 stanovnika u pet naselja.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1108 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Velika Kopanica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

16-08-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a