Općina Poličnik
Prijava
Korisnik: Public

Općina Poličnik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0288

Jedinstvena oznaka subjekta:

0288

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Poličnik

OIB subjekta NIPP-a:

87120007882

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica dr. Franje Tuđmana 62,
23241 Poličnik
opcina-policnik@zd.t-com.hr
023 354 004
https://www.opcina-policnik.hr

Marko Kovačević
marko.kovacevic@opcina-policnik.hr
023 354 603
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, prostrorno uređenje i zaštitu okoliša

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Poličnik je formirana kao jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Obuhvaća naselja: Poličnik, Murvica, Briševo, Suhovare, Dračevac Ninski, Visočane, Lovinac, Gornja Murvica, Gornji Poličnik i Rupalj.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1472 - Prostorni plan uređenja Općine Poličnik
1473 - Nerazvrstane ceste Općine Poličnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-07-2023


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a