Grad Vrgorac
Prijava
Korisnik: Public

Grad Vrgorac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0291

Jedinstvena oznaka subjekta:

0291

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Vrgorac

OIB subjekta NIPP-a:

81573770233

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Tina Ujevića 8,
21276, Vrgorac
021 674 031,
grad@vrgorac.hr
https://www.vrgorac.hr

Goran Ćulav, pročelnik
021 680 045
goran.culav@vrgorac.hrOsnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Vrgorac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Vrgorac je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo
nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Vrgorca. Grad Vrgorac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Grad Vrgorac obuhvaća područja 24 naselja i to: Banja, Dragljane, Draževitići, Duge Njive, Dusina, Kljenak,
Kokorići, Kotezi, Kozica, Mijaca, Orah, Poljica Kozička, Podprolog, Prapatnice, Rašćane, Ravča, Stilja, Umčane, Veliki Prolog, Vina, Višnjica, Vlaka, Vrgorac i Zavojane.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1469 - Prostorni plan uređenja Grada Vrgorca
1470 - Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Vrgorca
1471 - Registar komunalne infrastrukture Grada Vrgorca

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

16-08-2023


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a