Općina Antunovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Antunovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0050

Jedinstvena oznaka subjekta:

0050

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Antunovac

OIB subjekta NIPP-a:

30812410980

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Braće Radića 4
31216 Antunovac
www.opcina-antunovac.hr
385 31 217 8023

Zvonko Gostinjski
opcina-antunovac@os.t-com.hr
099 214 5593

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Antunovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Antunovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0605 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Antunovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

16-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a