Općina Sirač
Prijava
Korisnik: Public

Općina Sirač

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0063

Jedinstvena oznaka subjekta:

0063

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Sirač

OIB subjekta NIPP-a:

93565930259

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Stjepana Radića 120/1
43451 Sirač
www.sirac.hr
+385 43 675-250
+385 43 675-259

Branimir Miler
opcina@sirac.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Sirač je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Općina Sirač je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0581 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Sirač

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a