Općina Đurmanec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Đurmanec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0071

Jedinstvena oznaka subjekta:

0071

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Đurmanec

OIB subjekta NIPP-a:

64964131342

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Đurmanec 137
49225 Đurmanec
www.djurmanec.hr
opcina@djurmanec.hr
049/346-326
049/346-327


Miro Pavić
miro.pavic@djurmanec.hr


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Đurmanec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Đurmanec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0520 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Đurmanec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a