Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0010

Jedinstvena oznaka subjekta:

0010

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

OIB subjekta NIPP-a:

87950783661

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10110 Zagreb,
hakom-nipp@hakom.hr,
tel.: 01 700 70 07,
Danko Čurepić,
Danko.Curepic@hakom.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17),

Nacionalna regulatorna agencija s javnim ovlastima, osnivač je RH, a osnivačka prava ostvaruju Hrvatski Sabor i Vlada Republike Hrvatske


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) sa sjedištem u Zagrebu je nacionalna regulatorna agencija za obavljanje regulatornih i drugih poslova u okviru djelokruga i mjerodavnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama, Zakonom o poštanskim uslugama i Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0045 - Geografski sustav popisa odašiljača
0207 - Geografski sustav popisa odašiljača - WMS
0208 - Geografski sustav popisa odašiljača - WFS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a