Općina Murter-Kornati
Prijava
Korisnik: Public

Općina Murter-Kornati

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0077

Jedinstvena oznaka subjekta:

0077

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Murter-Kornati

OIB subjekta NIPP-a:

95623894063

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Butina 2
22 243 Murter
022/435-599
022/435-598
info@murter.hr

Melanija Turčinov Rameša
melanija.t.ramesa@murter.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o područjima gradova i općina (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 110/15),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Murter-Kornati je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Šibensko-kninskoj županiji. Općina Murter-Kornati je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0621 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Murter-Kornati
0700 - Nerazvrstane ceste Općine Murter-Kornati

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a