Općina Gračac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Gračac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0078

Jedinstvena oznaka subjekta:

0078

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Gračac

OIB subjekta NIPP-a:

46944306133

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Park Sv. Jurja 1
23440 Gračac
023/773-007
023/773-004
gracac@gracac.hr

Ignjat Petrović
i.petrovic@gracac.hr
091-3007-773

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Gračac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zadarskoj županiji. Općina Gračac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0534 - Detaljni plan uređenja općine - Općina Gračac
0535 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Gračac
0536 - Nerazvrstane ceste Općine Gračac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a