Općina Erdut
Prijava
Korisnik: Public

Općina Erdut

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0083

Jedinstvena oznaka subjekta:

0083

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Erdut

OIB subjekta NIPP-a:

32673161142

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Bana Josipa Jelačiča 4
31226 Dalj
031/590 111
031/590 150
www.opcina-erdut.hr

Dragan Dokić
opcinaerdut.javnanabava@gmail.com
mob: 099/219 1298

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka NN (56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju NN (153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama NN (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Erdut je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Osječko-baranjskoj županiji. Općina Erdut je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0543 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Erdut
0545 - Nerazvrstane ceste Općine Erdut
0546 - Javna rasvjeta Općine Erdut
0548 - Odvoz otpada Općine Erdut

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
I 9 Zaštićena područja
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

28-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a