Općina Ferdinandovac
Prijava
Korisnik: Public

Općina Ferdinandovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0087

Jedinstvena oznaka subjekta:

0087

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Ferdinandovac

OIB subjekta NIPP-a:

49223263989

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg slobode 28
48356 Ferdinandovac
048/817-013
048/817-202

Ivana Međurečan
opcinaferdinandovac4@gmail.com

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Ferdinandovac je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Općina Ferdinandovac je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0549 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Ferdinandovac

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a