Grad Vis
Prijava
Korisnik: Public

Grad Vis

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0091

Jedinstvena oznaka subjekta:

0091

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Vis

OIB subjekta NIPP-a:

76486299480

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg 30. svibnja 1992. br. 2
21480 Vis
gradvis@gradvis.hr
021/711-125
021/711-063
www.gradvis.hr

Ana Sviličić
komunalno@gradvis.hr
091 /2711 030

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Vis je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Grad Vis je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0551 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Vis
0552 - Evidencija komunalne infrastrukture - Grad Vis

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a