Općina Mače
Prijava
Korisnik: Public

Općina Mače

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0092

Jedinstvena oznaka subjekta:

0092

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Mače

OIB subjekta NIPP-a:

74580871169

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Mače 30
49251 Mače
049/466-075
049/466-076

Mladenka Mikulec
opcina.mace@kr.t-com.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Mače je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Mače je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0554 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Mače

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a