WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M)
Prijava
Korisnik: Public

WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M)


PDFPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view.php?id=765

Jedinstvena oznaka izvora:

0757

Naziv izvora prostornih podataka:

WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS K-M)

Sažetak izvora:

Mrežna usluga za prikaz rasterskih karata prostornih planova lokalne razine za područje Primorsko-goranske županije (prostorni planovi uređenja gradova i općina), za gradove/općine abecedno od Klana do Matulji. Karte dostupne putem WMS-a iz materijala koji dostavljaju JLS i/ili stručni izrađivači za objavu priređuje Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, koji je i pružatelj mrežne usluge.
Gradovi: Kraljevica, Krk i Mali Lošinj.
Općine: Klana, Kostrena, Lokve, Lopar, Lovran, Malinska-Dubašnica i Matulji.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://gis.pgz.hr/arcgis/services/MGIPU/WMS_PPUOG_02/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0228 - Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Primorsko-goranska županija

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

16-09-2020

Upareni izvor:

0896 Prostorni planovi - Primorsko-goranska županija

0591 Prostorni plan uređenja općine - Općina Klana

0944 Prostorni plan uređenja općine - Općina Malinska-Dubašnica

Metapodaci:


Napomena: