Općina Dubravica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Dubravica


XMLPrintSubjekti PDFPrintSubjekti

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view.php?id=159

Jedinstvena oznaka subjekta:

0154

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Dubravica

OIB subjekta NIPP-a:

89243140464

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Pavla Štoosa 3
10293 Dubravica
01/3399-360
www.dubravica.hr

Silvana Kostanjšek
opcina@dubravica.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Dubravica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Zagrebačkoj županiji. Općina Dubravica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0628 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Dubravica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

10-08-2020


Napomena: