Prostorni plan uređenja općine - Općina Maruševec
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja općine - Općina Maruševec

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1007

Jedinstvena oznaka izvora:

1007

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja općine - Općina Maruševec

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Maruševec pokriva administrativno područje Općine Maruševec. Prostornim planom uređenja definirani su uvjeti gradnje unutar i izvan građevinskih područja naselja Općine Maruševec. Podaci su prikupljeni temeljem članka 109. stavka 4. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17 i 114/18). Podaci su prikupljani od 2014. do 2018. godine te tijekom javne rasprave održane od 09.-23.01.2019. godine. Osnovni Plan (PPUO Maruševec) je donesen 2002. g., a 2006. i 2013. g. je mijenjan i dopunjavan (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 23/02,27/06 i 22/13). Odluka o 3. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Maruševec donijeta je na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Maruševec i objavljena u »Službenom vjesniku Varaždinske županije« broj 25/19. Prostorni plan uređenja Općine Maruševec sastoji se od odredaba za provođenje te sljedećih kartografskih prikaza: korištenje i namjena površina, pošta i telekomunikacije, plinoopskrba i elektroenergetika, vodnogospodarski sustav, odvodnja i gospodarenje otpadom, uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora. Prostorni plan sadrži uvjete za određivanje namjene površina, uvjete za uređenje prostora, površine za razvoj i uređenje naselja, površine za razvoj i uređenje prostora izvan naselja, uvjete smještaja gospodarskih i društvenih djelatnosti, uvjete za gradnju jednostavnih građevina, uvjete utvrđivanja koridora/trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava, mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina, mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i mjere provedbe plana.
Prostornim planom uređenja Općine Maruševec definirana su građevinska područja sljedećih naselja: Donje Ladanje, Korenjak, Koretinec, Čalinec, Kapelec, Maruševec, Bikovec, Biljevec, Jurketinec, Selnik , Greda, Brodarovec, Novaki, Druškovec, Cerje Nebojse i Koškovec.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf, dwg

Adresa izvora:

https://www.marusevec.hr/opcina-marusevec/prostorni-plan/, https://gis.marusevec.hr/gis?c=1801094%2C5825938&so=&z=12.0; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0270 - Općina Maruševec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Maruševec

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja/ Naknada, sukladno Pravilniku.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-05-2021

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/5f962044-1227-44ab-9732-62e42fd8a688

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a