Općina Maruševec
Prijava
Korisnik: Public

Općina Maruševec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0270

Jedinstvena oznaka subjekta:

0270

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Maruševec

OIB subjekta NIPP-a:

26670454549

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Maruševec 6
42243 Maruševec
opcina@marusevec.hr
042 729 696
https://www.marusevec.hr/

Ivana Sokol , struč.spec.oec
strucni.suradnik@marusevec.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Maruševec je formirana kao jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Obuhvaća naselja: Bikovec, Biljevec, Brodarovec, Cerje Nebojse, Čalinec, Donje Ladanje,Druškovec, Greda, Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec, Koškovec, Maruševec, Novaki i Selnik.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1007 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Maruševec
1008 - Nerazvrstane ceste Općine Maruševec

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-05-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a