Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1102

Jedinstvena oznaka izvora:

1102

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj - WMS

Sažetak izvora:

WMS usluga pregleda linijskih objekata koji čine grafički prikaz evidencije nerazvrstanih cesta na administrativnom području Općine Oprtalj. Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima, a koje svatko može slobodno koristiti na način i uvjete koji su opisani u Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21). Podaci su prikupljeni terenskim obilaskom i snimanjem nerazvrstanih prometnica kamerom, a snimke su naknadno georeferencirane i po njima su ucrtani linijski objekti čime je istima pridodana prostorna komponenta. Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011, 22/2013 i 54/13) u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 19. Statuta Općine Oprtalj ( Službene novine Općine Oprtalj broj 3/09 ), Općinsko vijeće Općine Oprtalj na sjednici održanoj dana 12. studenog 2015. godine, donosi Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Oprtalj. (1) Jedinstveni upravni odjel upravlja nerazvrstanim cestama. (2) Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove pripreme akata kojima se planira gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, provodi evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru zemljišta, podnosi prijedlog za upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige te ustrojava i vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama. (3) Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove u svezi stjecanja stvarnih prava na nerazvrstanim cestama (prava služnosti i prava građenja), te davanja u zakup i na korištenje dijelova nerazvrstane ceste. (4) Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove knjigovodstvenog evidentiranja nerazvrstanih cesta kao imovine Općine.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://oprtalj.pipgis.hr/xyz-services/kis-nc/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0277 - Općina Oprtalj - Comune di Portole

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže

Geografski obuhvat izvora:

Općina Oprtalj

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Za pristup i korištenje potrebna je registracija.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

10-08-2021

Upareni izvor:

1058 Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/a8e7eaa4-4a09-4ae8-b12f-2a51f2b8be6d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a