Općina Oprtalj - Comune di Portole
Prijava
Korisnik: Public

Općina Oprtalj - Comune di Portole

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0277

Jedinstvena oznaka subjekta:

0277

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Oprtalj - Comune di Portole

OIB subjekta NIPP-a:

27242457430

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Matka Laginje 21
52 428 Oprtalj
opcina@oprtalj.hr
052/644-077
https://www.oprtalj.hr/

Marisela Štokovac Vižintin
opcina@oprtalj.hr
Jedinstveni upravni odjel
052/644-077
Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Općina Oprtalj je utvrđena kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Istarske županije.

Općina Oprtalj u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo,brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, predškolski odgoj, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području, ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Administrativno područje Općine Oprtalj prostire se na 60,95 km² te se sastoji od 16 naselja s ukupno 850 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1056 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Oprtalj
1057 - Urbanistički planovi uređenja općine - Općina Oprtalj
1058 - Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj
1059 - Registar komunalne infrastrukture Općine Oprtalj
1100 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Oprtalj - WMS
1102 - Registar nerazvrstanih cesta Općine Oprtalj - WMS
1103 - Registar komunalne infrastrukture Općine Oprtalj - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-07-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a