Prostorni plan uređenja grada - Grad Knin
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Knin

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1134

Jedinstvena oznaka izvora:

1134

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Knin

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Knina je dio općeg društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta na administrativnom području Grada Knina. Sastoji se od idućih slojeva: 1. Korištenje i namjena površina, 2.1. Promet, 2.2. Elektorenergetika, pošta i telekomunikacije, 2.3. Vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada, 3.1. Područje posebnih uvjeta korištenja, 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju, 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 3.4. Ekološki značajna područja - staništa, 4. Građevinska područja. Slojevi su prikazani kombinacijom točkaste, linijske i poligonske geometrije s pridruženim atributima koji prikazuju opis i oznaku namjene pojedinog sloja. Prostorni plan uređenja Grada Knina obuhvaća 13 naselja: Knin, Golubić, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica, Vrpolje, Žagrović.
Podaci za prostorni plan uređenja Grada Knina prikupljani su od 2003. godine kada je donešen Prostorni plan uređenja Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije”, br. 5/03). Prostorni plan Grada Knina je donesen putem analize i ocjene stanja, provedbe i trendova prostornog razvoja. Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provedbu plana i grafičkog dijela plana nakon Izmjena i dopuna (III) (“Službeno glasilo Grada Knina”, br. 05/20.) izradila je tvrtka: URBING d.o.o. za poslove uređenja i zaštite okoliša Zagreb. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko- pravne poslove i zaštitu okoliša zaprima prijedloge subjekata zainteresiranih za izradu, osnosno Izmjene i dopune Plana, te objavljuje podatke.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

https://www.knin.hr; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ15_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0; https://knin.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0014 - Grad Knin

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Knin

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

28-09-2021

Upareni izvor:

0199 WMS - prostorni planovi - Šibensko-kninska županija

1396 Prostorni plan uređenja Grada Knina - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/f9a682dc-1f71-4220-bc4d-425a94562a07

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a