Prostorni plan uređenja Grada Knina - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Grada Knina - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1396

Jedinstvena oznaka izvora:

1396

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Grada Knina - WMS

Sažetak izvora:

Mrežna usluga pregleda (WMS) prostornog plana uređenja Grada Knina poslužuje podatke iz skupa Prostorni plan uređenja Grada Knina: 1. Korištenje i namjena površina, 2.1. Promet, 2.2. Elektorenergetika, pošta i telekomunikacije, 2.3. Vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada, 3.1. Područje posebnih uvjeta korištenja, 3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju, 3.3. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, 3.4. Ekološki značajna područja - staništa, 4. Građevinska područja. Usluga obuhvaća područje 13 naselja: Knin, Golubić, Kninsko Polje, Kovačić, Ljubač, Oćestovo, Plavno, Polača, Potkonje, Radljevac, Strmica, Vrpolje, Žagrović. Podaci koje usluga pregleda poslužuje su u „nacionalnom modelu“ odnosno poslužuje podatke sukladno nacionalnim propisima (Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23). Sukladno navedenom, posluženi podaci prikazuju kombinaciju geometrije poligona, linija i točaka s pripadajućom legendom i atributima koji prikazuju opis i oznaku namjene. Usluga je namijenjena za jednostavan pregled prostornih planova s ciljem da se omogući kvalitetnije praćenje i ocjenjivanje stanja u prostoru te kako bi se prostornim planiranjem što brže reagiralo na pojave i procese koji nisu u skladu s razvojnim ciljevima Grada Knina. Navedenu mrežnu uslugu pregleda razvija, upravlja i održava Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinsko- pravne poslove i zaštitu okoliša Grada knina.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://www.knin.hr; https://knin.pipgis.hr/xyz-services/pp-ppug/wms?service=wms&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0014 - Grad Knin

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Knin

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

22-03-2023

Upareni izvor:

1134 Prostorni plan uređenja grada - Grad Knin

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4b8c74a6-f88e-42f6-a479-5aef34d59a7b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a