Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1460

Jedinstvena oznaka izvora:

1460

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice je dio općeg društvenog plana na temelju kojega se ostvaruje politika urbanizacije i prostornoga uređenja u skladu s razvojem, gospodarskom i socijalnom politikom države i budućeg iskorištavanja zemljišta na administrativnom području Grada Crikvenice. Sastoji se od sljedećih slojeva: 01. Korištenje i namjena površina, 01a. Promet, pošta, tk, 02. Energetski sustav, 02a. Korištenje voda, 02b. Otpadne vode i otpad, 03. Posebni uvjeti korištenja, 03a. Ograničenja korištenja, 03b. Planske mjere zaštite, 4.1. Građevinska područja - Jadranovo, 4.2. Građevinska područja - Dramalj, Crikvenica, 4.3. Građevinska područja - Crikvenica, Selce. Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice obuhvaća sljedeća naselja: Crikvenica, Dramalj, Jadranovo, Selce. Za prikaz je korištena kombinacija poligonskog, točkastog i linijskog tipa geometrije s pripadajućim atributima. Podaci su prikupljani od 2003. godine kada je donešena Odluka o donošenju Prostornog Plana Grada Crikvenice (Službene novine Primorsko - goranske županije br. 26/03). Za izradu, prikupljanje i objavljivanje Prostornog plana Grada Crikvenice zaslužan je Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Crikvenica. Prostorni plan Grada Crikvenice je donešen putem analize i ocjene stanja, provedbe i trendova prostornog razvoja. Namjena PPUG-a Crikvenice je osigurati organiziran, kontrolirani i koordinirani razvoj grada i omogućiti što bolju prometnu povezanost.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf, dwg

Adresa izvora:

https://www.crikvenica.hr/prostorni-plan/; https://gis.crikvenica.hr/gis; https://gis.crikvenica.hr/gis?c=1633869%2C5651214&so=&z=13.0; https://gisportal.pgz.hr/server/services/MGIPU/WMS_PPUOG_01/MapServer/WMSServer?service=WMS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0289 - Grad Crikvenica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Crikvenica

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

04-07-2023

Upareni izvor:

0756 WMS - prostorni planovi - Primorsko-goranska županija (JLS B-K)

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/175e02ea-8443-4a6f-8389-dc8d37d4ad90

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a