Grad Crikvenica
Prijava
Korisnik: Public

Grad Crikvenica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0289

Jedinstvena oznaka subjekta:

0289

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Crikvenica

OIB subjekta NIPP-a:

81687755716

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica kralja Tomislava 85
https://www.crikvenica.hr/
info@crikvenica.hr
385 (0)51 455 400

Marijan Filipović
marijan.filipovic@crikvenica.hr
Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša
385 (0)51 455 461

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, Grad Crikvenica je utvrđena kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Primorsko-goranske županije.

Grad Crikvenica je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Crikvenice. Grad Crikvenica u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Administrativno područje Grada Crikvenice se sastoji od 4 naselja ukupne površine 57,89 km² s ukupno 9980 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1460 - Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice
1461 - Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Crikvenice
1462 - Registar komunalne infrastrukture Grada Crikvenice

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

04-07-2023


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a