Katastar emisija u vode
Prijava
Korisnik: Public

Katastar emisija u vode

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0172

Jedinstvena oznaka izvora:

0172

Naziv izvora prostornih podataka:

Katastar emisija u vode

Sažetak izvora:

Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10) propisuje se vođenje Katastra emisija u vode koji sadrži:
1. registar emisija u vode iz točkastih izvora onečišćenja, koji sadrži podatke o lokacijama ispusta, program praćenja, te druge podatke od interesa za upravljanje vodama, i to za:
– komunalne otpadne vode,
– tehnološke i druge otpadne vode,
– otpadne vode iz poljoprivrede,
– otpadne vode iz ostalih točkastih izvora onečišćenja.
2. registar emisija u vode iz raspršenih izvora onečišćenja koji obuhvaća podatke i informacije o prostornom obuhvatu/području, programu praćenja unosa onečišćenja, te druge podatke od interesa za upravljanje vodama, i to za:
– unos onečišćenja komunalnim otpadnim vodama naselja koja nisu priključena na sustave javne ili individualne odvodnje,
– unos onečišćenja iz poljoprivredne proizvodnje (organska i mineralna gnojiva, sredstva za zaštitu bilja i sl.),
– unos onečišćenja iz ostalih izvora raspršenih onečišćenja
3. registar iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda, koji sadrži podatke o prostornom obuhvatu, odnosno lokaciji na kojoj je došlo do iznenadnog ili izvanrednog onečišćenja, program praćenja stanja i druge informacije i podatke od interesa za upravljanje vodama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 6 Komunalne i javne usluge
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

U izradi. Dio podataka je dostupan na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:


Metapodaci:

nema u Katalogu

Napomena:

Dio podataka koji se vode u Katastru emisija u vode preuzimati će se iz izvora podataka drugih subjekata NIPP-a.

Zbog sigurnosti i osjetljivosti podataka o lokacijama pojedinih strateški važnih industrijskih onečišćivača, odnosno onečišćivača koji bi uslijed havarije mogli proizvesti iznimno velike štete, dio prostornih podataka će biti nedostupan ili će biti supstituiran približnom prostornom informacijom, odnosno pružanje informacije će biti ograničeno.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a