Hrvatske vode
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatske vode

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0038

Jedinstvena oznaka subjekta:

0038

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatske vode

OIB subjekta NIPP-a:

28921383001

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
voda@voda.hr,
tel.: 01/6307-333,
fax: 01/6155-910,
http://www.voda.hr
Sandra Šturlan Popović,
Zavod za vodno gospodarstvo;
sandra.sturlanpopovic@voda.hr,
tel: 01/6307-668
Tijana Rosandić,
email: tijana.rosandic@voda.hr,
tel. 01/6307-581

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 , 56/13, 14/14, 46/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Djelatnost Hrvatskih voda je upravljanje vodama u granicama sljedećih poslova: uređenje voda i zaštita od štetnog djelovanja voda, melioracijska odvodnja, korištenje voda, zaštita voda, navodnjavanje i upravljanje javnim vodnim dobrom.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0154 - Vodna područja
0155 - Područja podslivova
0156 - Područja malih slivova i područja sektora
0157 - Branjena područja
0158 - Praćenje stanja voda (monitoring)
0159 - Osjetljiva područja
0160 - Ranjiva područja
0161 - Područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba
0162 - Područja voda pogodnih za život i rast školjkaša
0163 - Uslužna područja
0164 - Površinska vodna tijela
0165 - Katastar podzemnih vodnih tijela
0166 - Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda
0167 - Katastar vodnog dobra
0168 - Katastar vodnih građevina
0169 - Registar vodoopskrbnih područja
0170 - Registar korištenja voda
0171 - Registar aglomeracija
0172 - Katastar emisija u vode
0173 - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava
0174 - Karte opasnosti od poplava
0175 - Karte rizika od poplava
0216 - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS
0217 - Karte opasnosti od poplava - WMS
0223 - Karte rizika od poplava - WMS
0224 - Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda-WMS
0230 - Osjetljiva područja - WMS
0368 - Vodna tijela površinskih voda - WFD Reporting
0369 - Vodna tijela podzemnih voda - WFD Reporting
0370 - Mjerne postaje praćenja stanja voda - WFD Reporting
0378 - Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS
0921 - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018.
0922 - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2018. - WMS
0923 - Karte opasnosti od poplava 2019.
0924 - Karte rizika od poplava 2019.
0925 - Karte opasnosti od poplava 2019. - WMS
0926 - Karte rizika od poplava 2019.- WMS
1066 - Područja upravljanja - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WMS - INSPIRE
1067 - Područja upravljanja - Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava - WFS - INSPIRE
1068 - Područja upravljanja - Područja podslivova - WMS - INSPIRE
1069 - Područja upravljanja - Područja podslivova - WFS - INSPIRE
1070 - Područja upravljanja - Osjetljiva područja - WMS - INSPIRE
1071 - Područja upravljanja - Osjetljiva područja - WFS - INSPIRE
1072 - Područja upravljanja - Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WMS - INSPIRE
1073 - Područja upravljanja - Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS - INSPIRE
1074 - Područja upravljanja - Registar aglomeracija - WMS - INSPIRE
1075 - Područja upravljanja - Registar aglomeracija - WFS - INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
I 9 Zaštićena područja
II 4 Geologija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 6 Komunalne i javne usluge
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a