Karte opasnosti od poplava 2019.
Prijava
Korisnik: Public

Karte opasnosti od poplava 2019.

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0923

Jedinstvena oznaka izvora:

0923

Naziv izvora prostornih podataka:

Karte opasnosti od poplava 2019.

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode su 2019. godine dopunile karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava
(zemljovidi) sadrže prikaz mogućih razvoja poplavnih scenarija. Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike vjerojatnosti
pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući
umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana.
Jedinstvene poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora plavljenja. Dubine vode za
jedinstvene poplavne linije određene su korištenjem digitalnog modela terena Državne geodetske uprave.
Za izradu karata opasnosti od poplava korištene su i topografske podloge Državne geodetske uprave, hidrometeorološke podloge Državnog
hidrometeorološkog zavoda i mareografske podloge Hrvatskog hidrografskog instituta.
Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

https://www.voda.hr/hr/karte-opasnosti-od-poplava-karte-rizika-od-poplava-2019, https://servisi.voda.hr/wms

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 124., 125. i 126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu prilagođene drugim namjenama. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0925 Karte opasnosti od poplava 2019. - WMS

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a