Karte opasnosti od poplava
Prijava
Korisnik: Public

Karte opasnosti od poplava

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0174

Jedinstvena oznaka izvora:

0174

Naziv izvora prostornih podataka:

Karte opasnosti od poplava

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte opasnosti od poplava za vodna područja. Karte opasnosti od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućnosti razvoja određenih poplavnih scenarija. Analizirani su sljedeći poplavni scenariji: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana.
Jedinstvene poplavne linije za pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora plavljenja (riječne, bujične i poplave mora). Dubine vode za jedinstvene poplavne linije određene su korištenjem digitalnog modela terena Državne geodetske uprave. Za izradu karata opasnosti od poplava korištene su i topografske podloge Državne geodetske uprave, hidrometeorološke podloge Državnog hidrometeorološkog zavoda i mareografske podloge Hrvatskog hidrografskog instituta.
Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://korp.voda.hr/; https://servisi.voda.hr/poplave_opasnosti/wms?

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup informacijama. Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 111. i 112. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu pogodne za druge namjene. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

0217 Karte opasnosti od poplava - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/9119600a-fb7f-42e3-ad16-d9d10402eca5

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a