Karte rizika od poplava 2019.- WMS
Prijava
Korisnik: Public

Karte rizika od poplava 2019.- WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0926

Jedinstvena oznaka izvora:

0926

Naziv izvora prostornih podataka:

Karte rizika od poplava 2019.- WMS

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode su 2019. godine dopunile karte rizika od poplava za vodna područja. Karte rizika od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja poplavnih scenarija i prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na velikim vodotocima te rušenja visokih brana. Karte su izrađene u mjerilu 1:25000 dok su glavni izvori podataka za izradu karata rizika od poplava: popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, Statistički ljetopis 2013. godine, CORINE Land Cover 2018 (digitalna baza podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova i namjeni korištenja zemljišta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu), prostorni planovi gradova i općina, registri zaštićenih područja, okoliša, prirodnih i kulturnih dobara te druge službene baze prostornih podataka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskih voda i drugih institucija. Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://servisi.voda.hr/wms

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 124., 125. i 126. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu prilagođene drugim namjenama. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0924 Karte rizika od poplava 2019.

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a