Karte rizika od poplava
Prijava
Korisnik: Public

Karte rizika od poplava

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0175

Jedinstvena oznaka izvora:

0175

Naziv izvora prostornih podataka:

Karte rizika od poplava

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode dužne su izraditi karte rizika od poplava za vodna područja. Karte rizika od poplava (zemljovidi) sadrže prikaz mogućih štetnih posljedica razvoja poplavnih scenarija. Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije: poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja, poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina) te poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i umjetne poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na velikim vodotocima te rušenja visokih brana.
Karte su izrađene u mjerilu 1:25000 dok su glavni izvori podataka za izradu karata rizika od poplava: popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, Statistički ljetopis 2013. godine, CORINE Land Cover 2006 (digitalna baza podataka o stanju i promjenama zemljišnog pokrova i namjeni korištenja zemljišta Hrvatske agencije za okoliš i prirodu), prostorni planovi gradova i općina, registri zaštićenih područja, okoliša, prirodnih i kulturnih dobara te druge službene baze prostornih podataka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskih voda i drugih institucija
Podaci o položaju su dani u Hrvatskom terestičkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://korp.voda.hr/; https://servisi.voda.hr/poplave_rizici/wms?; https://servisi.voda.hr/gwc/service/wmts?

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 12 Područja prirodnih opasnosti

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup informacijama. Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 111. i 112. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu pogodne za druge namjene. Treba voditi računa da na kartama nisu prikazani svi mogući scenariji plavljenja. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

0223 Karte rizika od poplava - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/4c3d2928-5939-410a-86e2-6aef2c59ac4b

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a