Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda
Prijava
Korisnik: Public

Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0166

Jedinstvena oznaka izvora:

0166

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda

Sažetak izvora:

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i posebnih propisa.
Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode obuhvaćaju:
A - područja zaštite vode namijenjene ljudskoj potrošnji (zaštićena područja površinskih voda, zaštićena područja podzemnih voda, zone sanitarne zaštite izvorišta, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju),
B - područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama (područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba, područja voda pogodnih za život i rast školjkaša),
C - područja za kupanje i rekreaciju (na kopnenim površinskim vodama - kupališta, na moru - morske plaže),
D - područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate (eutrofna područja, sliv osjetljivog područja, područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla),
E - područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite sukladno Zakonu o vodama i/ili propisima o zaštiti prirode (ekološka mreža Natura 2000, zaštićene prirodne vrijednosti, zaštićena područja prirode),
F - područja loše izmjene voda priobalnim vodama, osjetljivost kojih se ocjenjuje u odnosu na ispuštanje komunalnih otpadnih voda.
Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izradile su Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda, te ga redovito obnavljaju i dopunjavaju sukladno Zakonom propisanoj proceduri.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

ESRI Shapefile

Adresa izvora:

http://www.voda.hr/hr/zakoni; https://servisi.voda.hr/zasticena_podrucja/wms?

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Dostupno na zahtjev bez naknade. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama potrebno je podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

09-06-2015

Upareni izvor:

0224 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda-WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/d9da7199-57cd-40e7-ab37-cee79cd9e109

Napomena:

Dio podataka koji čine Registar zaštićenih područja preuzima se iz drugih izvora podataka Hrvatskih voda i drugih subjekata NIPP-a.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a