Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS
Prijava
Korisnik: Public

Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0378

Jedinstvena oznaka izvora:

0378

Naziv izvora prostornih podataka:

Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda - WFS

Sažetak izvora:

Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode su ona područja gdje je radi zaštite voda i vodnoga okoliša potrebno provesti dodatne mjere zaštite, određuju se na temelju Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i posebnih propisa.
Zaštićena područja - područja posebne zaštite vode obuhvaćaju:
A - područja zaštite vode namijenjene ljudskoj potrošnji (zaštićena područja površinskih voda, zaštićena područja podzemnih voda, zone sanitarne zaštite izvorišta, područja namijenjena zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju),
B - područja pogodna za zaštitu gospodarski značajnih vodenih organizama (područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba, područja voda pogodnih za život i rast školjkaša),
C - područja za kupanje i rekreaciju (na kopnenim površinskim vodama - kupališta, na moru - morske plaže),
D - područja podložna eutrofikaciji i područja ranjiva na nitrate (eutrofna područja, sliv osjetljivog područja, područja ranjiva na nitrate poljoprivrednog porijekla),
E - područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite sukladno Zakonu o vodama i/ili propisima o zaštiti prirode (ekološka mreža Natura 2000, zaštićene prirodne vrijednosti, zaštićena područja prirode),
F - područja loše izmjene voda priobalnim vodama, osjetljivost kojih se ocjenjuje u odnosu na ispuštanje komunalnih otpadnih voda.
Prema Zakonu o vodama Hrvatske vode izradile su Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda, te ga redovito obnavljaju i dopunjavaju sukladno Zakonom propisanoj proceduri.

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

https://servisi.voda.hr/zasticena_podrucja/wfs?

Naziv subjekta NIPP-a:

0038 - Hrvatske vode

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Prikazane geografske informacije, podaci i servisi informativne su prirode te se ne smiju koristiti u komercijalne svrhe i ne mogu služiti kao javna isprava. Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost. Ukoliko se podaci žele koristiti za druge svrhe osim navedene potrebno je, prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, podnijeti Zahtjev za pristup informacijama u skladu sa procedurom detaljnije opisanom na mrežnoj stranici Hrvatskih voda http://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

20-11-2018

Upareni izvor:

0166 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda

0224 Registar zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda-WMS

Metapodaci:


Napomena:

Dio podataka koji čine Registar zaštićenih područja preuzima se iz drugih izvora podataka Hrvatskih voda i drugih subjekata NIPP-a.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a