Područja upravljanja Ministarstva poljoprivrede - WMS
Prijava
Korisnik: Public

Područja upravljanja Ministarstva poljoprivrede - WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1556

Jedinstvena oznaka izvora:

1556

Naziv izvora prostornih podataka:

Područja upravljanja Ministarstva poljoprivrede - WMS

Sažetak izvora:

"Prema Zakonu o lovstvu, ministarstvo nadležno za poslove lovstva ustanovljava državna i privatna lovišta. Sloj prikazuje granice ustanovljenih državnih i privatnih lovišta. Lovište predstavlja administrativnu površinu zemljišta na kojoj se provode mjere uzgoja, zaštite i korištenja divljači.

Prema Zakonu o šumama gospodarska jedinica dio je šumskogospodarskoga područja koja je, u pravilu, prilagođena konfiguraciji terena, organizacijskim potrebama gospodarenja šumama i prometnicama, a obuhvaća jedan ili više šumskih predjela za koju se, kao zaokruženu gospodarsku cjelinu, posebno izrađuje šumskogospodarski plan.
Gospodarska jedinica dijeli se na odjele i odsjeke a granice područja gospodarskih jedinica mogu se mijenjati u postupku obnove te redovne ili izvanredne revizije šumskogospodarskog plana uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove šumarstva.
Sloj prikazuje granice područja gospodarskih jedinica u kojima se nalaze šume šumoposjednika (privatne šume).
Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svakih 10 godina prilikom revizije šumskogospodarskih planova gospodarenja granice odsjeka se mogu mijenjati prema stanju sastojina.
Osim ovih podataka uz određene uvjete za svaki odsjek je moguće dobiti dodatne opise za preko 50 atributa kao što su: opis sastojine, vrste drveća koje se nalaze u odsjeku s omjerom smjese, masa sastojine po vrstama drveća, visine drveća, starost sastojine, ophodnja odsjeka, sklop sastojine, namjena šume i dr.
Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Temeljem Zakona o morskom ribarstvu, Pravilnikom o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske određena su područja unutar ribolovnog mora, ustanovljene su granice ribolovnih zona i podzona, te je ustanovljena granica ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more.

Nazivi WMS slojeva su: inspire_gospodarskajedinica (Gospodarska jedinica šuma), inspire_granicelovista (Granice državnih i privatnih lovišta), inspire_ribolovnapodzona (Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske) i odsjeksumasumoposjednika_public (Područja upravljanja šumama).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

https://geoportal.mps.hr/geocluster/geoportal_inspire/wms?request=GetCapabilities&service=wms

Naziv subjekta NIPP-a:

0037 - Ministarstvo poljoprivrede

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja javnom pristupu

Datum uključivanja izvora u NIPP:

14-03-2024

Upareni izvor:

0209 Gospodarska podjela šuma šumoposjednika

1463 Granice državnih i privatnih lovišta

1466 Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/91cfd1f8-ec23-4ba1-9210-f56282f3fd74

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a