Gospodarska podjela šuma šumoposjednika
Prijava
Korisnik: Public

Gospodarska podjela šuma šumoposjednika

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0209

Jedinstvena oznaka izvora:

0209

Naziv izvora prostornih podataka:

Gospodarska podjela šuma šumoposjednika

Sažetak izvora:

Prema Zakonu o šumama gospodarska jedinica dio je šumskogospodarskoga područja koja je, u pravilu, prilagođena konfiguraciji terena, organizacijskim potrebama gospodarenja šumama i prometnicama, a obuhvaća jedan ili više šumskih predjela za koju se, kao zaokruženu gospodarsku cjelinu, posebno izrađuje šumskogospodarski plan.

Gospodarska jedinica dijeli se na odjele i odsjeke a granice područja gospodarskih jedinica mogu se mijenjati u postupku obnove te redovne ili izvanredne revizije šumskogospodarskog plana uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove šumarstva.

Sloj prikazuje granice područja gospodarskih jedinica u kojima se nalaze šume šumoposjednika (privatne šume).

Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svakih 10 godina prilikom revizije šumskogospodarskih planova gospodarenja granice odsjeka se mogu mijenjati prema stanju sastojina.

Osim ovih podataka uz određene uvjete za svaki odsjek je moguće dobiti dodatne opise za preko 50 atributa kao što su: opis sastojine, vrste drveća koje se nalaze u odsjeku s omjerom smjese, masa sastojine po vrstama drveća, visine drveća, starost sastojine, ophodnja odsjeka, sklop sastojine, namjena šume i dr.

Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

SHP

Adresa izvora:

http://gis.hrsume.hr/privsume/wms?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.3.0; http://gis.hrsume.hr/privsume/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0037 - Ministarstvo poljoprivrede

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Urbano područje Grada Zagreba

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Bez naknade.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

15-09-2016

Upareni izvor:

0259 Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WFS

1556 Područja upravljanja Ministarstva poljoprivrede - WMS

0258 Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WMS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/6c690a2f-f4d9-403c-bdcf-4fb2a4d1d5ee

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a