Prostorni plan uređenja Grada Novi Marof
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Grada Novi Marof

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=1567

Jedinstvena oznaka izvora:

1567

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Grada Novi Marof

Sažetak izvora:

Prostorni plan Grada Novi Marof ključni je segment općeg društvenog plana koji usmjerava politiku urbanizacije i prostornog uređenja u skladu s državnom gospodarskom i socijalnom politikom te budućim potrebama korištenja zemljišta. Ovaj plan (objavljen u Službenom vjesniku Varaždinske županije pod brojevima 16/02., 55/09. i 79/18.) ostvaruje ciljeve prostornog uređenja, poput organizacije, namjene i uvjeta uređenja, unapređenja te zaštite prostora. Sastavljen je od različitih slojeva koji obuhvaćaju korištenje i namjenu površina, prometnu infrastrukturu (uključujući poštu i elektroničke komunikacije), energetski sustav (plinsku opskrbu i elektroenergetiku), vodnogospodarske sustave, uvjete korištenja i zaštite prostora te područja s posebnim ograničenjima u korištenju (krajobraz). Kartografski prikazi su izrađeni u mjerilu 1:25 000. Odgovornost za izradu, prikupljanje i objavljivanje prostornog plana leži na Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav, promet i zaštitu okoliša Grada Novi Marof. Ovaj plan donesen je kao zakonska obveza prema članku 81. stavku 2. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), koji propisuje da su nositelji izrade prostornog plana na lokalnoj razini stručna upravna tijela jedinice lokalne samouprave.

Vrsta izvora:

niz

Format podataka:

pdf

Adresa izvora:

web stranica Grada: https://www.novi-marof.hr/prostorni-planovi/; https://novi-marof.pipgis.hr/gis?c=1825926%2C5812775&so=&z=10.9; https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ05_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0294 - Grad Novi Marof

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Novi Marof

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

19-03-2024

Upareni izvor:

0200 WMS - prostorni planovi - Varaždinska županija

Metapodaci:


Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a