Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran
Prijava
Korisnik: Public

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0481

Jedinstvena oznaka izvora:

0481

Naziv izvora prostornih podataka:

Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran

Sažetak izvora:

Buka okoliša u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16) koji transponira Direktivu 2002/49/EC o procjeni i upravljanju bukom okoliša. Zakonom se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka buke na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući i smetanje bukom. Mjere se provode na način da se utvrđuje izloženost buci okoliša i to izradom karata buke na temelju metoda ocjenjivanja buke okoliša, osiguravanjem dostupnosti podataka javnosti o buci okoliša te naposljetku izradom i donošenjem akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.

Zakon određuje obveznike izrade strateških karata buke, kao i obveznike izrade i donošenja akcijskih planova koji su izrađeni radi upravljanja bukom okoliša i njezinim štetnim učincima, uključujući i mjere zaštite od buke.

Ministarstvo zdravstva prikuplja i vodi evidenciju izrađenih strateških karata buke i dostavlja ih Europskoj komisiji. Strateške karte buke izrađuju se pomoću računskih metoda proračuna emisije i širenja buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru. U izradu strateških karata buke uključeni su izvori buke cestovnog prometa, željezničkog prometa, zračnog prometa te industrijskih pogona i postrojenja.

Obveznici izrade strateških karata buke izradili su strateške karte buke s podacima za 2011. godinu, koje su se putem EIONET sustava pri Europskoj agenciji za zaštitu okoliša (EEA) dostavile Europskoj komisiji. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju odnosno izrađuju svakih pet godina.

Podaci mjerenja spremljenih u ovaj sustav pripadaju u Data Specification on Human health and safety - Draft Technical Guidelines.

Za implementaciju je korišten model podataka definiran shemom:

http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hh/4.0/HumanHealth.xsd

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://servisi.azo.hr/inspire/geos2/hh/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0215 - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

08-10-2019

Upareni izvor:

0301 Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - INSPIRE

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/67286a25-e902-4889-9ac5-141a3a2f7be4

Napomena:

Izvor prešao iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i enrgetike u nadležnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a