Prostorni plan uređenja Općine Bilje
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja Općine Bilje

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0912

Jedinstvena oznaka izvora:

0912

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja Općine Bilje

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja Općine Bilje obuhvaća administrativno područje Općine Bilje te su njime definirana građevinska područja slijedećih naselja: Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš, Vardarac i Zlatna Greda te izdvojene dijelove građevinskog područja naselja, izdvojena građevinska područja izvan naselja, kao i građevinska područja s uvjetima korištenja određenim temeljem Prostornog plana parka prirode „Kopački rit“.

Ovim prostornim planom određuju se uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na navedenim lokacijama, a sadrži slijedeće podatke: 1. Korištenje i namjena površina; 1.A. Prometni infrastrukturni sustav: Pošta i Elektroničke komunikacije; 2.A. Energetski sustav: Plinoopskrba i Elektroenergetika; 2.B. Vodnogospodarski sustav: Vodoopskrba, Korištenje voda, Odvodnja otpadnih voda, Uređenje vodotoka i voda, Melioracijska odvodnja; 3.A. Uvjeti korištenja: Područja posebnih uvjeta korištenja, Područja posebnih ograničenja u korištenju; 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite: Sanacija, Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite, u kartografskom mjerilu 1: 25.000 te 4.A.- 4.N. Građevinska područja naselja, izdvojene dijelove građevinskih područja naselja, izdvojena građevinska područja izvan naselja, kao i građevinska područja s uvjetima korištenja određenim temeljem Prostornog plana parka prirode „Kopački rit“, u kartografskom mjerilu 1:5.000. Namjena prostornog plana je uređivanje svrhovite organizacije, korištenja i namjene prostora te se utvrđuju uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora. Podatke od 30. prosinca 2005. (Odluka o donošenju PPUO Bilje) prikuplja, objavljuje i njima upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje. Prostorni plan namijenjen je svim građanima općine Bilje i drugim zainteresiranim stranama, odnosno njime se određuju uvjeti za građenje građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru na određenoj lokaciji.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://bilje.hr/prostorno-planska-dokumentacija/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0256 - Općina Bilje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Bilje

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-11-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/54eb5378-0957-497b-af34-f3c320d7002d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a