Urbanistički plan uređenja naselja Bilje
Prijava
Korisnik: Public

Urbanistički plan uređenja naselja Bilje

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0913

Jedinstvena oznaka izvora:

0913

Naziv izvora prostornih podataka:

Urbanistički plan uređenja naselja Bilje

Sažetak izvora:

Urbanistički plan uređenja naselja Bilje obuhvaća područje: građevinsko područje naselja Bilje ( unutar kojeg je dio građevinskog područja naselja s posebnim uvjetima korištenja), izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene „Sjever“ i dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene „Eko-etno selo“ Bilje.

Urbanističkim planom uređenja određuju se uvjeti za građenje građevina i provedbu zahvata u prostoru te utvrđuje podjelu područja na posebne prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu, prikaz građevnih čestica namijenjenih za građenje, odnosno uređenje površina javne namjene te druge detaljne uvjete korištenja i uređenje prostora i građenje građevina. Urbanistički plan uređenja naselja Bilje sadrži slijedeće podatke: 1. Korištenje i namjena površina; 2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: 2.A. Promet; 2.B.Pošta i elektroničke komunikacije; 2.C.Plinoopskrba i Elekroenergetika; 2.D.Vodoopskrba; 2.E.Odvodnja otpadnih voda; 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina: 3.A.Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite; 3.B.Oblici korištenja; 4. Način i uvjeti gradnje, u kartografskom mjerilu 1:2000.

Podatke od 06. listopada 2010. (Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Bilje) prikuplja, objavljuje i njima upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje. Urbanistički plan uređenja naselja Bilje namijenjen je svim građanima naselja Bilje i drugim zainteresiranim stranama.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf

Adresa izvora:

https://bilje.hr/prostorno-planska-dokumentacija/, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ14_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0256 - Općina Bilje

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Općina Bilje

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

24-11-2020

Upareni izvor:

0195 WMS - prostorni planovi - Osječko-baranjska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/54eb5378-0957-497b-af34-f3c320d7002d

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a