Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci
Prijava
Korisnik: Public

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0917

Jedinstvena oznaka izvora:

0917

Naziv izvora prostornih podataka:

Prostorni plan uređenja grada - Grad Vinkovci

Sažetak izvora:

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca obuhvaća dva naselja: gradsko naselje Vinkovci i naselje Mirkovci. Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca određuje: građevinsko područje naselja, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja i izdvojeni dio građevinskog područja naselja, dio građevinskog područja naselja, izdvojenog građevinskog područja izvan naselja i izdvojenog dijela građevinskog područja naselja za koje se ne odnosi GUP. Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca obuhvaća slijedeće prostorne slojeve: - korištenje i namjena površina - prometni sustav - energetski sustav - vodnogospodarski sustav - uvjeti korištenja - građevinska područja Obuhvat Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca određen je Zakonom o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13., 20/17., 39/19., i 125/19.), a trenutno su na snazi II. Izmjene i dopune. Podaci su prikupljani u razdoblju od 1991. godine, pa sve do objave zadnjih Izmjena i dopuna 06.05.2020. godine. Podatke prikuplja i njima upravlja te ih objavljuje Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca je namijenjen svima zainteresiranim strankama sa navedenog područja i koristi se za izradu i ishođenje prostorno planske dokumentacije.

Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

dwg, pdf, dfw

Adresa izvora:

https://grad-vinkovci.hr/hr/prostorni-planovi, https://gis1.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis2.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis3.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0, https://gis4.mgipu.hr/srv1/PPRasterZ16_Public/wms?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0059 - Grad Vinkovci

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Grad Vinkovci (naselje Vinkovci i naselje Mirkovci)

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Nema ograničenja.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

02-12-2020

Upareni izvor:

0202 WMS - prostorni planovi - Vukovarsko-srijemska županija

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/7b068ac6-faff-4643-830d-7272103e5c35

Napomena:

Službeni glasnik" Grada Vinkovaca broj: 11/18., 06/20.
Grad Vinkovci se sastoji od dva naselja i to: naselja Vinkovci i naselja Mirkovci.
Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a